HƯỚNG DẪN LÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

     

Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200. Để chuẩn bị cho bài toán nộp báo cáo tài thiết yếu được thành công xuất sắc đẹp, bản thân xin share đến những bạn bài viết hướng dẫn biện pháp lập bảng cân đối tài khoản kế toán theo TT200, chúng ta cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lên bảng cân đối kế toán

1. Mội số qui định cần chú ý khi lập bảng phẳng phiu kế toán theo thông bốn 200

– lúc lập và trình diễn Bảng CĐKT phải vâng lệnh các chính sách chung về lập cùng trình bày report tài chính.

– bên cạnh ra, nằm trong bảng CĐKT, những khoản mục TS với Nợ nên trả buộc phải được trình bày lẻ tẻ thành thời gian ngắn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, rõ ràng như sau:

+ Đối với công ty lớn có chu kỳ luân hồi kinh doanh thông thường trong vòng 12 tháng, thì gia sản vàNợ buộc phải trả được tạo thành ngắn hạn và dài hạn theo lý lẽ sau:

gia sản và Nợ đề nghị trả được thu hồi hay thanh toán giao dịch trong vòng không thật 12 mon tới kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào một số loại ngắn hạn; tài sản và Nợ buộc phải trả được thu hồi hay giao dịch thanh toán từ 12 tháng trở lên tính từ lúc thời điểm report được xếp vào các loại dài hạn.

+ Đối với công ty có chu kỳ luân hồi kinh doanh bình thường dài rộng 12 tháng, thì gia tài và Nợ đề nghị trả được tạo thành ngắn hạn với dài hạn theo điều kiện sau:

Tài sản và Nợ yêu cầu trả được thu hồi hay giao dịch trong vòng một chu kỳ luân hồi kinh doanh bình thường được xếp vào nhiều loại ngắn hạn; gia tài và Nợ đề nghị trả được thu hồi hay thanh toán giao dịch trong thời gian dài hơn nữa một chu kỳ kinh doanh thông thường được xếp vào nhiều loại dài hạn.

– khi lập Bảng bằng phẳng kế toán tổng hợp giữa những đơn vị cấp trên và đơn vị cấp bên dưới trực thuộc không có tư biện pháp pháp nhân, đơn vị chức năng cấp trên bắt buộc thực hiện vứt bỏ tất cả số dư của các khoản mục tạo ra từ những giao dịch nội bộ, như những khoản đề nghị thu, phải trả, cho vay vốn nội bộ…. Giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa những đơn vị cấp dưới với nhau.

– các chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình diễn trên Bảng bằng vận kế toán. Doanh nghiệp dữ thế chủ động đánh lại số sản phẩm tự của những chỉ tiêu theo nguyên tắc tiếp tục trong mỗi phần.

2. Cơ sở lập bảng phẳng phiu kế toán theo thông tứ 200

– địa thế căn cứ vào sổ kế toán tài chính tổng hợp;

– căn cứ vào sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp bỏ ra tiết;

– địa thế căn cứ vào Bảng phẳng phiu kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).

Hình ảnh: bí quyết lập bảng cân đối kế toán theo thông tứ 200

3. Trả lời lập bảng cân đối kế toán theo thông tứ 200 đối với từng chi tiết

A) TÀI SẢN NGẮN HẠN (MÃ SỐ 100)

TSNH phản bội ánh tổng giá trị tiền, những khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác gồm thể biến hóa thành tiền, hoàn toàn có thể bán thường được sử dụng trong vòng không quá 12 mon hoặc một chu kỳ luân hồi kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.

Tài sản ngắn hạn mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130+ Mã số 140 + Mã số150

Là tiêu chí tổng thích hợp phản ánh cục bộ số chi phí và các khoản tương đương tiền hiện có của khách hàng tại thời khắc báo cáo.

– TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN (MÃ SỐ 110)

Là chỉ tiêu tổng vừa lòng phản ánh toàn cục số tiền và các khoản tương tự tiền hiện nay có của công ty tại thời điểm báo cáo.

Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112

+ tiền (Mã số 111): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của tài khoản 111, tài khoản 112, Tàikhoản 113.

+ các khoản tương tự tiền (Mã số 112): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ hầu hết vào: Dư Nợ tài khoản 1281+ Dư Nợ tài khoản 1288

. Các khoản ghi vào chỉ tiêu này còn có kỳ hạn nhỏ tuổi hơn 3 tháng.

. Những khoản tương tự tiền hoàn toàn có thể bao gồm: Kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không thật 3 tháng…


+ Dự phòng giảm giá chứng khoán sale (Mã số 122): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư tài năng khoản 2291“Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán tởm doanh” và được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đơn (…).

+ Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn (Mã số 123): tiêu chí này không bao gồm các khoản đầu tư chi tiêu nắm giữ cho ngày đáo hạn sẽ được trình bày trong tiêu chí “Các khoản tương tự tiền”, tiêu chí “Phải thu về giải ngân cho vay ngắn hạn”. Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của thông tin tài khoản 1281, tài khoản 1282, tài khoản 1288 (chi tiết những khoản có kỳ hạn còn lại không thật 12 tháng cùng không được phân một số loại là tương đương tiền).

– CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN (MÃ SỐ 130):

Là tiêu chí tổng hòa hợp phản ánh cục bộ giá trị của những khoản phải thu ngắn hạn có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 mon hoặc vào một chu kỳ sale thông hay tại thời khắc báo cáo.

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134+Mã số 135 + Mã số 136 + Mã số 137 + Mã số 139

+ bắt buộc thu ngắn hạn của doanh nghiệp (Mã số 131): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào toàn bô dư Nợ thông tin tài khoản 131“Phải thu của khách hàng” mở theo từng khách hàng.

+ Trả trước cho người bán ngắn hạn (Mã số 132): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào tổng số gây ra Nợ tài khoản 331“Phải trả cho tất cả những người bán” mở theo từng tín đồ bán.

+ cần thu nội bộ thời gian ngắn (Mã số 133): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ thông tin tài khoản 1362, tài khoản 1363, Tàikhoản 1368trên Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 136.Khi đơn vị cấp bên trên lập báo cáo tài thiết yếu tổng hợp với đơn vị cấp cho dưới hạch toán phụ thuộc, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “Phải trả nội cỗ ngắn hạn” trên Bảng phẳng phiu kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ yêu cầu thu theo quá trình kế hoạch thích hợp đồng phát hành (Mã số 134): Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Nợ tài khoản 337“Thanh toán theo quy trình kế hoạch vừa lòng đồng xây dựng”.

+ cần thu về đến vay thời gian ngắn (Mã số 135): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ chi tiết của tài khoản 1283– mang đến vay.

+ phải thu thời gian ngắn khác (mã số 136): chỉ tiêu này bội phản ánh các khoản đề xuất thu khác có kỳ hạn thu hồi còn lại không thật 12 mon hoặc vào một chu kỳ marketing thông hay tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ cụ thể của các Tài khoản: Tài khoản1385, thông tin tài khoản 1388, Tài khản 334, tài khoản 338, tài khoản 141, tài khoản 244.

+ dự trữ phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã số 137): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 2293 “Dự phòng đề xuất thu cạnh tranh đòi” với đuợc ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc 1-1 (…).

+ tài sản thiếu chờ xử lý (Mã số 139): chỉ tiêu này bội nghịch ánh các tài sản thiếu hụt hụt, mất mát không rõ nguyên nhân đang chờ cách xử lý tại thời điểm báo cáo.Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ tài khoản 1381 – “Tài sản thiếu chờ xử lý”.

– HÀNG TỒN KHO (MÃ SỐ 140)

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149

Là chỉ tiêu tổng đúng theo phản ánh toàn thể giá trị hiện nay có những loại hàng tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất, tởm doanh của công ty (sau lúc trừ đi dự phòng giảm ngay hàng tồn kho) đến thời gian báo cáo.

+ mặt hàng tồn kho (Mã số 141): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này = Số dư Nợ của những Tài khoản 151+ tài khoản 152+ tài khoản 153+ thông tin tài khoản 154+ tài khoản 155+ tài khoản 156+ thông tin tài khoản 157+ thông tin tài khoản 158.

. Khoản giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang vượt vượt một chu kỳ kinh doanh thông hay thì không được trình diễn trong tiêu chuẩn này mà trình bày tại chỉ tiêu “Chi giá thành sản xuất kinh doanh dở dang nhiều năm hạn” – Mã số 241.

. Khoản thiết bị, đồ gia dụng tư, phụ tùng thay thế sửa chữa trên 12 tháng hoặc vượt thừa một chu kỳ sale thông thường xuyên thì ko được trình bày trong tiêu chí này mà trình bày tại tiêu chuẩn “Thiết bị, đồ gia dụng tư, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn” – Mã số 263.

+ Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho (Mã số 149): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư có TK 2294 và được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đơn: (…). Chỉ tiêu này không bao hàm số dự phòng ưu đãi giảm giá của giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang lâu năm hạn với thiết bị, đồ gia dụng tư, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn.

– TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC (MÃ SỐ 150)

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 153 +Mã số 154 + Mã số 155

+ giá thành trả trước ngắn hạn (Mã số 151): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ tài khoản 242. Tiêu chuẩn này phản ánh số tiền trả trước nhằm được hỗ trợ hàng hóa, dịch vụ trong vòng thời gian không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất sale thông thường tính từ lúc thời điểm trả trước

+ Thuế giá bán trị gia tăng được khấu trừ (Mã số 152): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Nợ TK 133

+ Thuế và những khoản khác phải thu nhà nước (Mã số 153): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết Tài khoản 333.

+ giao dịch thanh toán mua cung cấp lại trái phiếu cơ quan chính phủ (Mã số 154): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của tài khoản 171.

+ Tài sản thời gian ngắn khác (Mã số 155): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của thông tin tài khoản 2288.

B) TÀI SẢN DÀI HẠN (MÃ SỐ 200)

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240+ Mã số 250 + Mã số 260

– CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN (MÃ SỐ 210)

Là tiêu chí tổng đúng theo phản ánh toàn cục giá trị của các khoản nên thu có kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ sản xuất, marketing tại thời điểm báo cáo.

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 +Mã số 214 + Mã số 215 +Mã số 216 + Mã số 219

+ buộc phải thu nhiều năm hạn của khách hàng (Mã số 211): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của TK 131 (Các khoản cần thu tất cả kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh)

+ Trả trước cho người bán lâu dài (Mã số 212): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là Số phát sinh Nợ thông tin tài khoản 331(Các khoản cần thu gồm kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, ghê doanh)

+ Vốn sale ở đơn vị chức năng trực ở trong (Mã số 213): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ tài khoản 1361 (Các khoản buộc phải thu bao gồm kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, gớm doanh)

+ cần thu nội cỗ dài hạn (Mã số 214): Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Nợ TK 1362, 1363, 1368 trên Sổ kế toán cụ thể Tài khoản 136.Khi đơn vị cấp trên lập report tài chính tổng phù hợp với đơn vị cung cấp dưới hạch toán phụ thuộc, tiêu chuẩn này được bù trừ với tiêu chí “Phải trả nội cỗ dài hạn” bên trên Bảng phẳng phiu kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.Các khoản đề xuất thu có kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng. Những khoản nên thu gồm kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng

+ phải thu về giải ngân cho vay dài hạn (Mã số 215): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Nợ thông tin tài khoản 1283 – “Cho vay” ( tất cả kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng)

+ đề xuất thu lâu dài khác (Mã số 216): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ chi tiết của các tài khoản: TK 1385, TK1388, TK334, TK338, TK 141, TK 244.Chỉ tiêu này phản bội ánh những khoản buộc phải thu khác có kỳ hạn thu hồi còn lại trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ marketing thông hay tại thời điểm báo cáo

+ dự phòng phải thu lâu năm hạn nặng nề đòi (Mã số 219): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có cụ thể TK 2293 cùng được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…).

– TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ( MÃ SỐ 220)

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227

+ Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221)


* Nguyên giá bán (Mã số 222): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của thông tin tài khoản 211 “Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình”.

* quý hiếm hao mòn luỹ kế (Mã số 223): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư tất cả TK 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình” với được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đối kháng (…).

+ Tài sản cố định thuê tài thiết yếu (Mã số 224):

Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226

* Nguyên giá chỉ (Mã số 225): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ tài khoản 212“Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính”.

* cực hiếm hao mòn luỹ kế (Mã số 226):Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư gồm TK 2142 “Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính” với được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc solo (…).

+ Tài sản thắt chặt và cố định vô hình (Mã số 227)

Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229

* Nguyên giá bán (Mã số 228): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ tài khoản 213“Tài sản cố định vô hình”.

* quý hiếm hao mòn luỹ kế (Mã số 229): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư tất cả TK 2143 “Hao mòn TSCĐ vô hình” cùng được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc 1-1 ( ).

- BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (Mã số 230)

Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 232

+ Nguyên giá bán (Mã số 231): Số liệu để phản ảnh vào tiêu chí này là số dư Nợ Tài khan 217 “Bất rượu cồn sản đầu tư”.

+ quý giá hao mòn luỹ kế (Mã số 232): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư gồm TK 2147 “Hao mòn bđs nhà đất đầu tư” cùng được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn (…).

- TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN (Mã số 240)

Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 242

+ chi tiêu sản xuất, marketing dở dang lâu dài (Mã số 241): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Nợ TK 154 – “Chi tổn phí sản xuất, marketing dở dang” cùng số dư Có cụ thể của tài khoản 2294 – “Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho”. Tiêu chí này phản nghịch ánh giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện được (là giá nơi bắt đầu trừ đi số dự phòng giảm ngay đã trích lập riêngcho khoản này) của giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang vượt vượt một chu kỳ luân hồi kinh doanh, không thỏa mãn nhu cầu định nghĩa về mặt hàng tồn kho theo chuẩn chỉnh mực kế toán.

+ giá cả xây dựng cơ phiên bản dở dang (Mã số 242): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 241 “Xây dựng cơ bạn dạng dở dang”.

– ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (Mã số 250)

Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 253+ Mã số 254 + Mã số 255

+ Đầu tư vào công ty con (Mã số 251): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ thông tin tài khoản 221“Đầu tứ vào công ty con”.

+ Đầu bốn vào công ty liên doanh, liên kết (Mã số 252): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là toàn bô dư Nợ thông tin tài khoản 222“Đầu tư vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết”.

+ Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác (Mã số 253): Số liệu để trình bày vào chỉ tiêu này là số dư Nợ tài khoản 2281 – “Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khác”.

Xem thêm: Lấy Ráy Tai Đúng Cách Lấy Ráy Tai Ướt Cho Bé, 2 Tình Huống Cần Lấy Ráy Tai Cho Trẻ, Còn Lại

+ Dự phòng chi tiêu tài chủ yếu dài hạn (Mã số 254): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư có tài khoản 2292 “Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác” cùng được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (…).

+ Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn (Mã số 255): tiêu chuẩn này không bao hàm các khoản cho vay được trình diễn trong tiêu chuẩn “Phải thu về giải ngân cho vay dài hạn”.Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của các TK 1281, TK 1282, 1288.

– TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC (Mã số 260)

Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268

+ chi tiêu trả trước dài hạn (Mã số 261): Số liệu để ghi vào vào chỉ tiêu này là số dư Nợ tài khoản 242“Chi tổn phí trả trước”. Doanh nghiệp không hẳn tái phân loại chi tiêu trả trước lâu dài thành giá thành trả trướcngắn hạn. Tiêu chí này phản chiếu số chi phí trả trước để được cung ứng hàng hóa, thương mại & dịch vụ có thời hạn trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ sản xuất marketing thông thường tính từ lúc thời điểm trả trước; Lợi thế thương mại dịch vụ và lợi thế marketing còn chưa phân chia vào ngân sách chi tiêu tại thời gian báo cáo.

+ tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại (Mã số 262): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Nợ thông tin tài khoản 243“Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”.

+ Thiết bị, trang bị tư, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn (Mã số 263): Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào số dư tài khoản 1534 – “Thiết bị, phụ tùng cầm cố thế” và số dư Có cụ thể Tài khoản 2294 – “Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho”. Tiêu chí này phản nghịch ánh cực hiếm thuần (sau khi đang trừ dự phòng giảm giá) của thiết bị, đồ tư, phụ tùng dùng để tham dự trữ, thay thế, phòng đề phòng hư lỗi của tài sản nhưng cảm thấy không được tiêu chuẩn để phân loại là tài sản cố định và thắt chặt và có thời hạn dự trữ bên trên 12 tháng hoặc là hơn một chu kỳ sản xuất marketing thông thường bắt buộc không được phân một số loại là hàng tồn kho

+ gia tài dài hạn không giống (Mã số 268): Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào số dư tài khoản 2288. Tiêu chuẩn này phản chiếu giá trị gia tài dài hạn khác ngoài những tài sản dài hạn sẽ nêu trên, như những vật phẩm có mức giá trị để trưng bày, bảo tàng, trình làng truyền thống, kế hoạch sử… tuy vậy không được phân các loại là TSCĐ cùng không dự tính bán trong khoảng 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo

- TỔNG CỘNG TÀI SẢN (MÃ SỐ 270)

Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200

*

C) NỢ PHẢI TRẢ (MÃ SỐ 300)

Là tiêu chí tổng hợp phản ánh cục bộ số nợ đề xuất trả tại thời điểm báo cáo, gồm: Nợ thời gian ngắn và nợ lâu năm hạn.

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330

- NỢ NGẮN HẠN (Mã số 310)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản chiếu tổng giá trị những khoản nợ còn phải trả tất cả thời hạn thanh toán không thật 12 tháng hoặc bên dưới một chu kỳ luân hồi sản xuất, sale thông thường tại thời gian báo cáo.

Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 +Mã số 314+ Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 317+ Mã số 318 + Mã số 319+ Mã số 320 + Mã số 321+ Mã số 322 + Mã số 323 + Mã số 324

+ yêu cầu trả người bán ngắn hạn (Mã số 311): Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư gồm TK 331 (chi tiết cho từng khách hàng hàng)

+ người tiêu dùng trả tiền trước ngắn hạn (Mã số 312): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số phát sinh gồm TK 131 (chi tiết đến từng khách hàng hàng)

+ Thuế và những khoản cần nộp nhà nước (Mã số 313): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư có TK 333 “Thuế và các khoản bắt buộc nộp nhà nước”.

+ đề nghị trả người lao hễ (Mã số 314): Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư có TK 334 “Phải trả bạn lao động”.

+ giá thành phải trả thời gian ngắn (Mã số 315): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư bao gồm TK 335 “Chi phí đề nghị trả”.

+ đề nghị trả nội bộ ngắn hạn (Mã số 316): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư tất cả TK 3362, 3363, 3368.Khi đơn vị cấp trên lập report tài thiết yếu tổng phù hợp với các đơn vị cấp bên dưới hạch toán phụ thuộc, chỉ tiêu này được bù trừ với tiêu chuẩn “Phải thu nội bộ ngắn hạn” bên trên Bảng phẳng phiu kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ yêu cầu trả theo quy trình tiến độ kế hoạch phù hợp đồng xây đắp (Mã số 317): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư có TK 337 “Thanh toán theo quy trình tiến độ kế hoạch đúng theo đồng xây dựng”.

+ lệch giá chưa thực hiện thời gian ngắn (Mã số 318): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư có TK 3387 – “Doanh thu chưa thực hiện”.

+ yêu cầu trả ngắn hạn khác (Mã số 319): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư có TK: TK 338, 138, 344.

+ Vay với nợ thuê tài chính thời gian ngắn (Mã số 320):Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư tất cả TK TK 341 với 34311 (chi tiết phần cho hạn giao dịch trong 12 tháng tiếp theo).

+ dự phòng phải trả ngắn hạn (Mã số 321): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư có TK 352 “Dự phòng phải trả”.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh (Mã số 322): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư tất cả TK 353 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.

+ Quỹ bình ổn giá (Mã số 323): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư gồm TK 357 – Quỹ ổn định giá.

+ giao dịch mua phân phối lại trái phiếu chính phủ nước nhà (Mã số 324): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư gồm TK 171 “Giao dịch mua bán lại trái phiếuChính phủ”.

- NỢ DÀI HẠN (Mã số 330)

Là tiêu chí tổng hợp đề đạt tổng giá bán trị các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp bao hàm những số tiền nợ có thời hạn giao dịch còn lại từ bỏ 12 mon trở lên hoặc bên trên một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thông thường xuyên tại thời khắc báo cáo.

Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 333 + Mã số 334+ Mã số 335 + Mã số 336 + Mã số 337 + Mã số 338 + Mã số 339+ Mã số 340 + Mã số 341 + Mã số 342 + Mã số 343

+ buộc phải trả người cung cấp dài hạn (Mã số 331): tiêu chí này phản chiếu số tiền còn phải trả cho những người bán có thời hạn giao dịch còn lại bên trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, sale thông hay tại thời khắc báo cáo.Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư bao gồm TK 331 “Phải trả cho những người bán”, mở mang đến từng người bán.

+ người mua trả chi phí trước lâu dài (Mã số 332): Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số phạt sinh bao gồm TK 131 “Phải thu của khách hàng” mở chi tiết cho từng khách hàng hàng.

+ chi tiêu phải trả lâu dài (Mã số 333): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư gồm TK 335 “Chi phí đề xuất trả”.

+ cần trả nội cỗ về vốn marketing (Mã số 334): Tùy nằm trong vào quánh điểm chuyển động và mô hình quản lý của từng solo vị, doanh nghiệp tiến hành phân cung cấp và vẻ ngoài cho đơn vị chức năng hạch toán dựa vào ghi nhận khoản vốn do doanh nghiệp cung cấp vào tiêu chuẩn này hoặc chỉ tiêu “Vốn góp của nhà sở hữu” – Mã số 411. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào chi tiết số dư tất cả TK 3361 “Phải trả nội bộ về vốn gớm doanh”.

+ cần trả nội bộ dài hạn (Mã số 335): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư tất cả TK 3362, 3363, 3368.Khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập report tài bao gồm tổng phù hợp với các đơn vị cấp bên dưới hạch toán phụ thuộc, chỉ tiêu này được bù trừ với tiêu chí “Phải thu nội cỗ dài hạn” bên trên Bảng bằng phẳng kế toán của những đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ doanh thu chưa tiến hành dài hạn (Mã số 336): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư bao gồm TK 3387 – “Doanh thu chưa thực hiện”.

+ phải trả lâu dài khác (Mã số 337): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư có TK: thông tin tài khoản 338, tài khoản 344.

+ Vay cùng nợ thuê tài thiết yếu dài hạn (Mã số 338): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư có TK 341 và Số dư có TK 34311 – dư Nợ TK34312 + dư bao gồm TK 34313

+ Trái phiếu đổi khác (Mã số 339): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư có TK 3432 – “Trái phiếu gửi đổi”.

+ cp ưu đãi (Mã số 340): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư có TK 41112 – cổ phiếu ưu đãi (chi máu loại cp ưu đãi được phân các loại là nợ đề nghị trả)

+ Thuế các khoản thu nhập hoãn lại buộc phải trả (Mã số 341): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư gồm TK 347 “Thuế thu nhập hoãn lại nên trả”.Nếu những khoản chênh lệch trong thời điểm tạm thời chịu thuế và chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ liên quan đến cùng một đối tượng người dùng nộp thuế và được quyết toán với một cơ thuế quan thì thuế các khoản thu nhập hoãn lại yêu cầu trả được bù trừ với gia tài thuế hoãn lại.

+ dự trữ phải trả lâu dài (Mã số 342): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư gồm TK 352 “Dự phòng cần trả”.

+ Quỹ cải cách và phát triển khoa học và technology (Mã số 343): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư gồm TK 356 “Quỹ trở nên tân tiến khoa học cùng công nghệ”.

D) VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 400)

(Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430)

– VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 410)

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 +Mã số 414+ Mã số 415 + Mã số 416 + Mã số 417 + Mã số 418+Mã số 419+ Mã số 420 + Mã số 421 + Mã số 422.

+ Vốn góp của chủ tải (Mã số 411): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư tất cả TK 4111 “Vốn góp của công ty sở hữu”. Đối với công ty cổ phần, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

* cp phổ thông tất cả quyền biểu quyết (Mã số 411a): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư tất cả TK 41111 – cp phổ thông có quyền biểu quyết.

* cp ưu đãi (Mã số 411b): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư tất cả TK 41112 – cổ phiếu ưu đãi

+ Thặng dư vốn cp (Mã số 412): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư bao gồm TK 4112 “Thặng dư vốn cổ phần”.Nếu TK 4112 gồm số dư Nợ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

+ Quyền chọn biến đổi trái phiếu (Mã số 413): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư bao gồm TK 4113 – “Quyền chọn biến hóa trái phiếu ”.

+ Vốn khác của chủ cài (Mã số 414): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư có TK 4118 “Vốn khác”.

+ cổ phiếu quỹ (Mã số 415): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ TK 419 “Cổ phiếu quỹ” cùng được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đối chọi (…).

+ Chênh lệch đánh giá lại gia sản (Mã số 416): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư có TK 412. Trường thích hợp TK 412 tất cả số dư Nợ thì tiêu chí này được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc 1-1 (…).

+ Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái (Mã số 417): Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư có tài khoản 413“Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái”. Trường hợp tài khoản 413có số dư Nợ thì tiêu chí này được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc solo (…).Trường hợp đơn vị chức năng sử dụng nước ngoài tệ làm đơn vị chức năng tiền tệ trong kế toán, tiêu chuẩn này còn phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do chuyển đổi báo cáo tài chủ yếu lập bằng ngoại tệ sang trọng Đồng Việt Nam.

+ Quỹ chi tiêu phát triển (Mã số 418): Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư gồm TK 414 “Quỹ chi tiêu phát triển”.

+ Quỹ cung ứng sắp xếp doanh nghiệp (Mã số 419): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư tài năng khoản 417– “Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp”.

+ Quỹ khác thuộc vốn chủ mua (Mã số 420): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư tài năng khoản 418“Các quỹ khác thuộc vốn công ty sở hữu”.

+ lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp (Mã số 421): chỉ tiêu này phản ảnh số lãi (hoặc lỗ) sau thuế không được quyết toán hoặc chưa cung cấp tại thời gian báo cáo.Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư tài giỏi khoản 421.Trường hợp thông tin tài khoản 421 bao gồm số dư Nợ thì số liệu tiêu chí này được ghi thông qua số âm ()

Mã số 421 = Mã số 421a + Mã số 421b

* lợi tức đầu tư sau thuế chưa triển lẵm lũy kế đến thời điểm cuối kỳ trước (Mã số 421a): tiêu chuẩn này phản ảnh số lãi (hoặc lỗ) không được quyết toán hoặc chưa phân phối lũy tiếp theo thời điểm vào cuối kỳ trước (đầu kỳ báo cáo). Trường phù hợp TK 4211, 4212 tất cả số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đơn (…).Số liệu để ghi vào tiêu chí này bên trên Bảng phẳng phiu kế toán quý là số dư gồm của thông tin tài khoản 4211 cộng với số dư Có chi tiết của thông tin tài khoản 4212, cụ thể số lợi tức đầu tư lũy kế từ đầu năm đến đầu kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này trên Bảng bằng phẳng kế toán năm là số dư có của tài khoản 4211

* lợi nhuận sau thuế chưa triển lẵm kỳ này (Mã số 421b): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư bao gồm TK 4212 trong kỳ báo cáo. Trường thích hợp TK 4212 tất cả số dư Nợ thì số liệu tiêu chuẩn này được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đơn (…).

+ nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản (Mã số 422): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư có tài năng khoản 441“Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản”.

- NGUỒN ghê PHÍ VÀ QUỸ KHÁC (Mã số 430)

Mã số 430 = Mã số 431 + Mã số 432

+ Nguồn kinh phí (Mã số 431): Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số chênh lệch giữa số dư tài giỏi khoản 461với số dưNợ thông tin tài khoản 161. Trường thích hợp số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư bao gồm TK 461 thì chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm ()

+ Nguồn gớm phí đã tạo ra TSCĐ (Mã số 432): Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư có tài khoản 466

- TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Mã số 440)

Phản ánh tổng số những nguồn vốn sinh ra tài sản của công ty tại thời gian báo cáo.

Xem thêm: 99+ Những Câu Nói Hay Về Định Mệnh, Những Câu Nói Hay Về Định Mệnh

Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400

MÃ SỐ 270 = MÃ SỐ 440

4. Tải mẫu bảng phẳng phiu kế toán

+ chủng loại wordbảng bằng phẳng kế toán theo thông tứ 200

+ mẫu excel bảng cân đối kế toán theo thông tứ 200

5. Tải phần mềm kế toán excel theo thông tư 200

Các bạn chat với support viên giờ hành chính để tải những file trên nha

Có thể các bạn quan tâm:

Tải thông tứ trọn bộ thông tư 200 - rất đầy đủ gì

Cách lập bảng báo cáo kết quả marketing theo thông tư 200

Cách lập bảng lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Cách lập bạn dạng thuyết minh report tài chủ yếu theo thông bốn 200

Hướng dẫn lập report tài chính, soát sổ và sửa đổi sổ sách

Hướng dẫn quyết toán thuế new nhất

Các cơ chế kế toán hiện nay hành

Khóa kế toán tổng hợp thực hành thực tế trên hóa đơn, triệu chứng từ thực tế, Excel, Misa, HTKK ...thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao....lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thời điểm cuối năm ...

*

Tặng ngay 400.000 đồng khi đk trước 3 tới 5 ngày ( 200.000 tiền khía cạnh + 200.000 voucher)Tặng thêm 200.000 đồng tiền mặt khi tất cả voucher của học tập viên cũ tặngTặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viênTặng cẩm nang kế toán thuế rất hấp dẫn và nhân thể lợiMiễn phí bảng khối hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹpMiễn mức giá khóa khả năng viết CV và phỏng vấn xin việcMiễn tầm giá 100% tài liệu trọn khóa họcMiễn phí tổn 100% lệ tầm giá thi & cấp hội chứng chỉĐược cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá chỉ 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel