Chức Năng Điều Khiển Trong Quản Trị Học

     

Chức năng tinh chỉnh và điều khiển trong quản ngại trị là quy trình nhà quản lí trị ảnh hưởng tác động đến con người, tạo nên họ sẵn sàng, sức nóng tình tiến hành nhiệm vụ được giao. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời chúng ta tham khảo "Bài giảng Chương 7: công dụng điều khiển".
Bạn đang xem: Chức năng điều khiển trong quản trị học

*

CHƯƠNG 7 CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂNI. KHÁI NIỆM & VAI TRÒ CỦA ĐIỀU KHIỂN II. LÃNH ĐẠOIII. ĐỘNG VIÊNIV. THÔNG TINV. QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT I. KHAÙI NIEÄM VAØ VAI TROØ CUÛACNÑK1. Khái niệm: CNĐK trong quản trị là quá trình nhà quản trị tác động đến con người, làm cho họ sẵn sàng, nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ được giao2. Vai trò: Giúp tổ chức đạt được mục tiêu trên cơ sở của lãnh đạo hiệu quả. Khơi dậy những nỗ lực của nhân viên để họ thực hiện công việc tốt hơn. II. LÃNH ĐẠOLãnh đạo là tìm cách ảnh hưởng đến người khác để đạt được các mục tiêu của tổ chức.Lãnh đạo là chỉ dẫn điều khiển, ra lệnh và đi trước.Lãnh đạo là tác động đến người khác, truyền cảm hứng, khơi dậy lòng nhiệt huyết cuả họ đối với công việc, tổ chức và những người xung quanhCác dạng phong cách lãnh đạo1. Phân loại PCLĐ theo mức độ tập trung quyền lực:PCLĐ độc đoánPCLĐ dân chủ PCLĐ tự do2. Phân loại PCLĐ theo mức độ quan tâm đến công việc và con người:S1,S2,S3,S43. Sơ đồ lưới PCLĐ : PC1.1 ­ PC1.9 ­ PC9.1 ­PC9.9 Phân loại phong cách lãnh đạo Theo cường độ tập trung quyền lực (Kurt Lewin) phong thái Phong cáchlãnh đạo độc lãnh đạo tự do đoán phong thái lãnh đạo dân chủPhong cách lãnh đạo độc đoánNhà quản trị tập trung tối đa quyền lực trong tay mìnhNhà QT tự quyết định và áp đặt nhân viên thực hiệnThông tin đi một chiều từ trên xuống( thông tin chỉ huy)Nhân viên không được tham khảo y ùkiến để giải quyết vấn đề PCĐĐ không phát huy được tính chủ động sáng tạo của nhân viênPhong cách lãnh đạo dân chủNhà QT tham khảo ý kiến cấp dưới trước khi ra quyết địnhNhà QT hướng đến phân quyềnThông tin đi theo cả hai chiều: Thông tin chỉ huy và thông tin phản hồi Nhà QT cần kiên định để không trở thành người “thỏa hiệp”Phong cách lãnh đạo tự doNhà QT hướng đến phân quyền và uỷ quyền ở mức caoDành cho cấp dưới quyền chủ động giải quyết vấn đềNhà QT đóng vai trò hỗ trợ cho cấp dướiThông tin đi theo chiều ngang Nhà QT cần thận trong khi trình độ của cấp dưới còn hạn chế Phân loại phong cách lãnh đạoTheo mức độ quan tâm đến CV và CN Cao S3 S2 -Công việc: ít -Công việc: những Quan tâm đến con người -Con người: nhiều -Con người: những S4 S1 -Công việc: không nhiều -Công việc: nhiều -Con người: ít -Con người: ít Thấp Quan tâm đến công việc Cao Mô hình lãnh đạo của đại học OHIO Phân loại phong cách lãnh đạo PHONG CÁCH 1­9 Thông qua sự quan tâm sâu sắc đến nhu cầu con người, tạo ra một bầu không khí thân ái và thuận lợi trong tổ chức PHONG CÁCH 9­9 9 Công việc được hoàn thành do 8 mọi cam kết với sự phụ thuộc lẫn nhau thông qua những ràng buộc chung về mục tiêu tổ chức với sự 7 tin tưởng và tôn trọng nhân viên 6 PHONG CÁCH 5­5 Hoàn thành nhiệm vụ thích 5 hợp thông qua sự cân đối giữa mức công việc và mức thỏa 4 mãn về tinh thần 3 PHONG CÁCH 1­1 PHONG CÁCH 9­1 Quan tâm rất ít đến con người.

Xem thêm: Dùng Máy Giặt Hãng Nào Tốt ? Xem Ngay Top 5 Hiện Nay! Máy Giặt Hãng Nào TốtXem thêm: Cách Nấu Cháo Thịt Gà Cho Bé Ăn Dặm, 5 Cách Nấu Cháo Gà Cho Bé

Quan tâm đến việc triển khai 2 Bỏ mặc công việc, hoạt động các hoạt động có hiệu quả. Ít như một người cung cấp thông quan tâm đến con người. 1 tin từ trên xuống Chuyên quyền trong lãnh đạo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Người lãnh đạo đóng vai tròĐại diện cho lãnh đạo cấp trên trước Nhóm (tập thể)Đại diện cho Nhóm (tập thể) trước lãnh đạo cấp trênPhối hợp Nhóm với các Nhóm ( bộ phận) khácNhững kỹ năng và phẩm chất cần có ở người lãnh đạoKhả năng gây ảnh Tính kiên định hưởng đến người khác Tính đáng tin cậyKhả năng khơi dậy sự Lòng chính trực tự tin Nhất quánBiết lắng nghe Quan tâm đến người Biết tin tưởng vào không giống người khác Hướng đến những Công bằng trong đánh thành công mới với sự giá con người sáng tạo và chấp nhận rủi roCác yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Tùy thuộc vào đặc điểm ở trong phòng quản trị (trình độ, năng lực. Sự gọi biết, tính cách)Tùy thuộc vào điểm lưu ý của nhân viên (trình độ, năng lực. Sự phong cách hiểu biết, tính cách) lãnh đạoTùy nằm trong vào quánh điểm quá trình (tính cung cấp bách, độ phức tạp, tầm quan trọng)Để trở thành một người lãnh đạo thành côngNoi theo những chuẩn mực hành xử của người lãnh đạo thành cơng mà mình kính trọng và muốn học tập nhưng không là bản sao của họBiết rõ những mặt mạnh và yếu của bản thânHiểu rõ mục tiêu của mìnhLuôn giữ vững những nguyên tắc mình đã đề ra  III. ĐỘNG VIÊNKhaí niệm Động viên là tạo ra sự nỗ lực hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thoả mãn nhu cầu cá nhân Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của con người,trên cơ sở đó các mục tiêu được thực hiện Muốn động viên được nhân viên , nhà quản trị phải tạo ra động lực thúc đẩy họ làm việc CÁI GÌ TẠO NÊN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA MỖI CÁ NHÂN ?Giá trị được nhận thức của mỗi cá nhân, sẽ quyết định cái gì tạo động lực hay triệt tiêu động lực làm việc của họ­ Được giao quyền­ Được thăng tiến­ Một công việc yêu thích­ Thu nhập hấp dẫn… Động lực làm việc của mỗi người tăng lên hay giảm xuống bởi những điều không giống nhau . Các thuyết động viênThuyết phân cấp các nhu cầu cuả A. Maslow Tự thể hiện Tôn trọng Xã hội An toàn Sinh lýNhuNhu cầu cầu tồn tồn tại tại Nhu nhu yếu cầu quan quan hệ tình dục hệ Nhu nhu yếu cầu phát trở nên tân tiến triển Nhu cầu sinh Nhu cầu xã Một phần lý + Nhu cầu hội+ một nhu cầu tự an toàn phần nhu trọng + Nhu cầu tự trọng cầu tự thể hiện nay THUYẾT 2 YẾU TỐ CỦA HERZBERGCaùc yeáu toá duy trì Caùc yeáu toá ñoäng vieân(Lieân quan lại ñeán quan liêu heä giöõa caùc (Lieân quan ñeán tính chaát coângcaù nhaân vaø toå chöùc, boái caûnh vieäc, noäi dung coâng vieäc &laøm vieäc hoaëc phaïm vi coâng nhöõng töôûng thöôûng )vieäc )Phöông phaùp giaùm saùt Söï thöû thaùch coâng vieäcHeä nhoáng phaân phoái thu nhaäp Caùc cô hoäi thaêng tieánQuan heä vôùi ñoàng nghieäp YÙ nghóa cuõa caùc thaønh töïuÑieàu kieän laøm vieäc Söï nhaän daïng khi coâng vieäcCoâng vieäc oån ñònh ñöôïc thöïc hieän.Chính saùch cuûa coâng ty YÙ nghiaõ cuûa caùc traùchÑòa vò nhieämQuan heä giöõa caùc caù nhaân Söï coâng nhaän Söï thaønh ñaït lúc ñuùng lúc sai khi ñuùng lúc sai AÛnh höôûng cuûa yeáu toá gia hạn AÛnh höôûng cuûa yeáu cởi ñoängKhoâng coù söï Baát maõn Thoaû maõn vieân Khoâng thoaûbaát maõn maõnKhoâng taïo ra AÛnh höôûng Höng phaán Khoâng coù söïsöï höng phaán tieâu cöïc (chaùn vào quaù trình baát maõn (Vaãnhôn. Naûn, thôø ô,….) laøm vieäc giöõ ñöôïc möùc (haêng haùi hôn, bình thöôøng)Các lý thuyết về động viên Lý Thuyết Thang Nhu Cầu Lý Thuyết Hai Yếu Tố của MASLOW của HERZBERG Công việc thử thách NHU CẦU TỰ Thành tích THÂN VẬN ĐỘNG Trách nhiệm Trưởng thành trong công việc Các yếu tố động viên Sự tiến bộ NHU CẦU VỀ SỰ Địa vị TÔN TRỌNG Sự công nhận NHU CẦU LIÊN KẾT Quan hệ giữa các cá nhân & CHẤP NHẬN Chính sách & cách quản trị NHU CẦU Các yếu tố duy trì Các điều kiện làm việc AN NINH/AN TOÀN An toàn nghề nghiệp Tiền lương NHU CẦU SINH HỌC Cuộc sống riêng tư