Câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng anh

     

Câu trực tiếp với câu con gián tiếp (Reported Speech) là 1 trong những trong những kết cấu ngữ pháp cơ bản trong giờ đồng hồ Anh. Cách biến hóa từ câu trực tiếp thanh lịch câu con gián tiếp và ngược lại khá phức tạp, yên cầu người học siêng đề câu trực tiếp với câu gián tiếp nên mức độ triệu tập cao độ và kỹ năng vận dụng vào các bài tập nhằm ghi nhớ tốt hơn.

Bạn đang xem: Câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng anh

Trong bài học kinh nghiệm này, cùng với dulichthienthai.vn bọn họ sẽ được khối hệ thống hóa cụ thể về khái niệm, cách chuyển đổi sử dụng và các loại câu tường thuật phổ cập trong giờ Anh nhé.

A. Quan niệm câu tường thuật

Câu tường thuật là câu thuật lại khẩu ca trực tiếp.

Lời nói thẳng (direct speech): là diễn đạt lại đúng đúng đắn điều ai này đã nói (còn hotline là trích dẫn). Hình thức của câu lời nói trực tiếp sẽ tiến hành đặt trong lốt noặc kép.

Ví dụ: She said ” He is so handsome”. Theo đó, câu "He is so handsome" là tiếng nói trực tiếp tuyệt câu trực tiếp.

Lời nói gián tiếp – câu trần thuật (indirect speech): Là trần thuật lại lời đã nói của một tín đồ khác bên dưới dạng gián tiếp, không sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Lylys said: ”I want to lớn go home” -> Lylys said she wanted to lớn go home là câu loại gián tiếp (indirect speech).

Khi chúng ta sử dụng câu con gián tiếp, họ thường nói tới quá khứ, bởi vậy dạng trường đoản cú của cồn từ vào câu cũng rất được chia ngơi nghỉ quá khứ.

IELTS Grammar: cầm cố trọn kỹ năng câu con gián tiếp (Reported Speech)

B. Biến hóa câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Khi chuyển từ một tiếng nói trực tiếp sang gián tiếp khá 1-1 giản, họ chỉ cần sử dụng đúng văn bản tường thuật cùng hạ cồn từ xuống một cung cấp quá khứ, đại từ được chuyển đổi cho phù hợp. Mặc dù nhiên, cần lưu ý một số sự việc sau:

Nếu rượu cồn từ tường thuật (reporting verb) phân tách ở những thì hiện nay tại chúng ta giữ nguyên thì (tense) của cồn từ chính, đại từ hướng đẫn và các trạng trường đoản cú chỉ chỗ chốn cũng giống như trạng trường đoản cú chỉ thời hạn cần được chuyển theo các dạng khác khi gửi từ câu trực tiếp lịch sự câu loại gián tiếp.Ví dụ:He says: “I’m going to lớn Quang Binh next week.”⇒ He says he is going to Quang Binh next week.

Nếu động từ tường thuật (reporting verb) của một câu vẫn ở thì thừa khứ thì yêu cầu lùi rượu cồn từ thiết yếu về thừa khứ một bậc khi gửi từ khẩu ca trực tiếp (direct speech) sang tiếng nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo một vài quy tắc bên dưới đây:

Rule (Quy tắc)

Direct speech (Trực tiếp)

Reported speech (Gián tiếp)

1. Tenses

(Thì)

Present simple (V/Vs/es)Hiện trên đơn

Past simple (Ved)Quá khứ đơn

Present progressive (is/am/are+Ving)Hiện tại tiếp diễn

Past progressive (was/were+Ving)Quá khứ tiếp diễn

Present perfect (have/has+VpII)Hiện tại trả thành

Past perfect (had+VPII)Quá khứ hoàn thành

Past simple (Ved)Quá khứ đơn

Past perfect (had +VpII)Quá khứ hoàn thành

Past progressive (was/were +Ving)Quá khứ tiếp diễn

Past progressive/Past perfect progressive (had +been +Ving)Quá khứ tiếp diễn / quá khứ kết thúc tiếp diễn

Past perfectQuá khứ trả thành

Past perfectQuá khứ hoàn thành

Future simple (will +V)Tương lai đơn

Future in the past (would +V)Tương lai trong thừa khứ

Near future (is/am/are +going to+V)Tương lai gần

Was/were +going to lớn +V

2. Modal verbs(Động tự khuyết thiếu)

CanMayMust

CouldMightMust/Had to

3. Adverb of place(Trạng trường đoản cú chỉ chỗ chốn)

ThisThat

ThatThat

These

Those

Here

There

4. Adverb of time(Trạng tự chỉ thời gian)

Now

Then

Today

That day

Yesterday

The day before/ the previous day

The day before yesterday

Two days before

Tomorrow

The day after/the next (following) day

The day after tomorrow

Two days after/ in two days’ time

Ago

Before

This week

That week

Last week

The week before/ the previous week

Last night

The night before

Next week

The week after/ the following week

5.Subject/Object(Chủ ngữ/tân ngữ)

I / me

She, he /Her, him

We /our

They/ them

You/you

I, we/ me, us

NOTE: Khi hoạt động từ chúng ta chỉ bắt buộc nhớ lấy đụng từ gần chủ ngữ nhất giảm sút 1 cột tức là:

Động từ ở cột 1 thì giảm đi cột 2, ( ghi nhớ thêm ed khi không hẳn là đông từ bất quy tắc)Động tự cột 2 thì giảm thành cột 3Động tự cột 3 thêm had phía trước

Tuy nhiên, cần chú ý một số trường hợp tiếp sau đây không sút thì đụng từ:

Nói về chân lý, sự thật.Thì thừa khứ hoàn thành.Trong câu gồm năm xác định.Các câu có cấu trúc sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF loại 2, 3 .

*

Câu tường thuật là một ngữ pháp đặc trưng trong giờ Anh

C. Những loại câu tường thuật thông dụng trong giờ đồng hồ Anh

1. Câu tường thuật ở dạng câu nhắc

S + say(s)/said + (that) + S + V

says/say khổng lồ + O -> tells/tell + Osaid lớn + O ->told+O

Eg: He said to lớn me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.

2. Câu tường thuật ở dạng câu hỏi

a.Yes/No questions:

S+asked/wanted to lớn know/wondered+if/wether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.

b.Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

says/say to lớn + O -> asks/ask + Osaid to lớn + O -> asked + O

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

3. Câu tường thuật làm việc dạng câu mệnh lệnh

a.Khẳng định: S + told + O + to-infinitive

Ex: "Please wait for me here, Mary".

Tom said -> Tom told Mary to wait for him there.

b.Phủ định: : S + told + O + not to-infinitive

Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said khổng lồ us. –>The teacher told us not to lớn talk in class.

D. Một số trong những dạng câu tường thuật đặc biệt

a.SHALL/ WOULD sử dụng để biểu đạt đề nghị, lời mời

Tom asked: "Shall I bring you some tea?"

-> Tom offered to lớn bring me some tea.

Tom asked: "Shall we meet at the theatre?"

-> Tom suggested meeting at the theatre.

b.WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để biểu đạt sự yêu cầu

Tom asked: "Will you help me, please?'"

-> Tom asked me to lớn help him.

Jane asked Tom: "Can you open the door for me, Tom?"

-> Jane asked Tom to mở cửa the door for her.

E. Các kết cấu câu gián tiếp nâng cao

Trong phần này cần nhớ cách thực hiện của giới từ sau cồn từ, các dạng cồn từ Ving tuyệt To V cùng nhận dạng những loại câu dựa vào sắc thái nghĩa.

1. Câu loại gián tiếp cùng với WARN: Cảnh báo

S+ warned+ sb+ to V/ not to lớn V + O

Hoặc S + Warned sb against Ving: lưu ý ai làm (không làm) gì

Ex: “Don’t play ball near the restricted area.” I said khổng lồ the boy

--> I warned the boy not khổng lồ play ball near the restricted area / against playing ball near the restricted area

2. Câu loại gián tiếp cùng với ADVICE: Lời khuyên

S+ should/had better/ought to lớn + V

If I were you, I would + V...

Why dont you + V.

-->S +advised+sb+to Vo/not khổng lồ Vo khuyên ai kia nên( tránh việc ) làm cho gì

Ex: "You should drink more water" The doctor said khổng lồ her

--> The doctor advised her to drink more water

"If I were you, I wouldnt buy that book" my friend said

--> My friend advised me not lớn buy that book

3. Câu loại gián tiếp cùng với PROMISE : Lời hứa

S+ will/won't + V

-->S +promised+sb+to + V / not to lớn V: hứa làm gì

Ex: " I will never do this again " He said to her

--> he promised her not to vì chưng that again

4. Câu loại gián tiếp cùng với INVITE: Lời mời

S+ invited sb+ khổng lồ V/ to+danh từ/danh từ (địa điểm): mời ai đó làm gì hoặc đến đâu

Ex: Ann said: “Come lớn my place whenever you are free.”

→ Ann invited me to come lớn her place whenever I was free.

5. Câu loại gián tiếp cùng với THREATEN: Đe dọa

S+ threatened (sb)+to V/ not to lớn V : nạt doạ (ai) làm cho gì

Ex: He said " I will kill you if you dont vì that "-

--> He threatened to lớn kill me if I didnt vì chưng that

6. Câu loại gián tiếp cùng với SUGGEST: Lời đề nghị

Shall we+ V....

Let's+ V...

How/What about+ Ving....

Why dont we + V ..

-->S+ suggested+ Ving= S+ suggested+ that+ S+ should/shouldn't+ Vđề nghị làm gì hoặcd diều gì nên đc làm

Ex: " Why don’t we go out for a walk?” said the boy.

→ The boy suggested going out for a walk

7. Câu con gián tiếp với EXCLAIM: Câu cảm thán

How+adj+S+tobe!

What+a/an+adj+DT!

--->S+exclaimed + that+ S+ V(lùi thì) + O

Ex: He said, “What a lovely garden they have!"

--> He exclaimed that they had a lovely garden.

"How dreadful!" (Đáng sợ quá!)

--> He exclaimed that it was dreadful.

8. Câu loại gián tiếp cùng với WISH: cầu chúc

S+ wished+ sb+ (a/a) + adj+DT: chúc ai đó giành được điều gì

Ex: " Have a happy birthday" she said

-> she wished me a happy birthday

9. Câu con gián tiếp với CONGRATULATE: Chúc mừng

S+ congratulated+ sb + a/an+ adj+ DTOr S+ congratulated+ sb+ on+ Ving : chúc mừng ai do điều gì

Ex: “I’m happy lớn know that you win the game. Congratulations!”, Jim said to lớn Mary.

--> Jim congratulated Mary on winning the game

*

Các cấu trúc câu gián tiếp nâng cao

10. Câu gián tiếp với WELCOME: chào mừng, kính chào đón

S + welcomed + sb/st + to + địa điểm: tiếp nhận ai cho với ..

Ex: " Welcome to my house , my dear " she said lớn her friend--> She welcomed her friend lớn her house

11. Câu con gián tiếp cùng với ACCUSE : cáo buộc ai

S+ accused+ sb+ of (not)+ Ving

Ex: " You stole my bike ". He said

--> He accused me of stealing / having stolen his bike

12. Câu gián tiếp cùng với AGREE : đồng ý

S+ agreed+ lớn V: gật đầu đồng ý làm gì

Ex: Ann: " Would you wait half an hour.? "Tom: " All right"

=> Tom agreed to wait.

13. Câu con gián tiếp cùng với ADMIT : quá nhận

S+ admitted+ Ving: chấp nhận đã có tác dụng gì

Ex: “I’ve made the wall dirty” said one student

.–> One student admitted making the wall dirty.

14. Câu loại gián tiếp cùng với DENY: tủ nhận

S+ denied+ Ving: lắc đầu đã làm cho gì

Ex: Peter said: “I didn’t steal the painting.”

-> Peter denied stealing the painting.

Xem thêm: Đây Là Cách Xóa Hết Tin Nhắn Trên Messenger Đơn Giản Với 1 Click Chuột

15. Câu con gián tiếp với REFUSE : tự chối

S+ refused+ khổng lồ V : phủ nhận làm gì

Ex: Ann: "Would you lend me another £50? "Tom: " No, I won’t lend you any more money" .

=> Tom refused khổng lồ lend her any more money.

16. Câu con gián tiếp cùng với INSIST: khăng khăng , nề nỉ

S+ insisted+ on+ Ving khăng khăng, nằn nì nỉ làm cho gì.

Ex: Tom said “ Let me pay for myself.

=> Tom insisted on paying.

17. Câu gián tiếp cùng với APOLOGISE : xin lỗi

S+ apologized+ to+ sb+ for(not)+ Ving xin lỗi ai do làm (không làm) gì.

Ex: Ann said to lớn her boss: “I’m sorry I’m late”.

=> Ann apologized to lớn her boss khủng for being late.

18. Câu con gián tiếp cùng với DREAM: mơ ước

S+ dreamed of+ Ving luôn luôn mơ về điều gì.

Ex: Daisy said: “I want lớn be a famous singer in the world.”

-> Daisy dreamed of being a famous singer in the world.

19. Câu con gián tiếp cùng với ENCOURAGE : rượu cồn viên, khích lệ

S+ encouraged + sb + to lớn VEx: “Try again” she said.

=> She encouraged me to try again.

20. Câu con gián tiếp cùng với PREVENT : phòng chặn

S+ prevented+ sb/st+ from+ Ving phòng ai làm cái gi ,cái gì xảy ra

Ex: My mother said: "I cant let you use the phone."

--> My mother prevented me from using the phone.

21. Câu gián tiếp cùng với REPROACH: trách mắng

S+ reproached+ sb+ for+ Ving

Ex: " You should have finished the report by now” John told his secretary.

--> John reproached his secretary for not having finished the report.

22. Câu con gián tiếp với BLAME: đổ lỗi

S + blamed sb + For + Ving : đổ lỗi ai có tác dụng gì

Ex: " It was your fault. You didnt tell the truth " She said.

--> She blamed me for not telling the truth.

23. Câu loại gián tiếp cùng với SUSPECT: nghi ngờ

S+ suspected sb of Ving : nghi ngại ai làm cho gì.

Ex: " I think He stole that oto " My friend said.

--> My friend suspected him of stealing that car.

24. Câu loại gián tiếp với OFFER: Gợi ý

Shall I help you...Can I ...-> S+ offered lớn + V gợi nhắc làm gì đến ai

Ex: " Can I carry the bag for you " He said

--> he offered lớn carry the bag for me

25. Câu loại gián tiếp cùng với REGRET: hối hận tiếc

S+ regretted + Ving : hụt hẫng đã có tác dụng gì

Ex: " I wish I had visited her" said He

--> He regretted not having visited/ visiting her

26. Câu loại gián tiếp với COMPLAIN: Phàn nàn

S+ complained about + ST: phàn nàn điều gì

Ex: "You are always getting up late" My mother said

--> My mother complained about my getting up late

27. Câu loại gián tiếp với REMIND: đề cập nhở

S + reminded sb + khổng lồ V: nhắc nhở ai làm gì.

Ex: “Don’t forget to lớn phone me this afternoon,” he said.

→ He reminded me lớn phone him that afternoon.

28. Câu con gián tiếp cùng với CRITICISE: Phê bình

S+ Criticized sb + For + Ving: phê bình ai vấn đề gì.

Ex: " You shoudnt have made that mistake " the monster said to me ( các bạn lẽ ra ko nên tạo ra lỗi kia ).

--> The trùm cuối criticized me for having made that mistake.

29. Câu con gián tiếp cùng với THANK: Cảm ơn

S + Thanked SB for ST: cảm ơn ai do điều gì.

Ex: "Thank you very for your help" She said lớn him.

--> She thanked him for his help.

30. Câu loại gián tiếp với CALL: gọi

S+ Called SB Something: gọi ai sẽ là gì.

Ex: “Liar!”

--> He called me a liar.

31. Câu con gián tiếp với những dạng câu ghép (có 2 câu nói trong 1 dấu ngoặc kép)

Đối với những trường hợp bắt buộc dùng liên từ để nối bọn chúng lại; những liên từ thường dùng là :Nếu 2 câu là nguyên nhân, công dụng (quan hệ nhân quả) của nhau thì dùng: Because/ So….

“Don’t tell me to vị that. I don’t lượt thích it “--> He asked me not to lớn tell him to vị that because he did not lượt thích it.

Nếu 2 câu sẽ là câu nói liên tiếp nhau (quan hệ nối tiếp) thì dùng: và added that : Và sản xuất rằng

Ex: “ I miss my mother. I will visit her tomorrow.”

--> She said that she missed her mother & added that she would visit her the next day.

- ví như 2 câu không giống dạng nhau (không cùng là câu phát biểu, câu mệnh lệnh hay câu nghi vấn,...) thì câu đầu vẫn làm thông thường sau kia thêm và và đụng từ tường thuật riêng rẽ của câu sau.

Ex: “This is my book. Don’t take it away.”

--> She said that was her book và told me not lớn take it away.

“Tomorrow is my birthday. Do you remember that?”

--> She said that the next day was her birthday và asked me if I remembered that

Như vậy, dulichthienthai.vn đã giúp đỡ bạn hệ thống lại những kỹ năng và kiến thức cần chũm được về câu trực tiếp con gián tiếp trong giờ Anh tự cơ bạn dạng đến nâng cao. Hy vọng, qua nội dung bài viết này, các các bạn sẽ hiểu rõ rộng về Reported Speech và rèn luyện thật nhiều để thành thạo phương pháp chuyển câu thẳng sang gián tiếp.

Xem thêm: Mơ Gãy Răng Có Điềm Gì - Lý Do 2 Giấc Mơ Bị Gãy Răng Phổ Biến

Các chúng ta cũng có thể tham khảo nhiều nội dung bài viết hữu ích khác về phương pháp học giờ Anh tự dulichthienthai.vn nhằm cùng cải thiện trình độ giờ Anh của chính mình nhé! Chúc các bạn học tập hiệu quả.