Cách tán gái hiệu quả nhất

     

“Cách tán gái” đối với dân FA nhiều năm mà nói, thì chắc chưa biết nó là chiếc quần què gì đâu nhỉ?