CÁCH TÁCH NỀN TRONG PHOTOSHOP CS6

     

Hi fen! chúng ta thấy tách nền bởi Photoshop dễ hay khó