Các Cấu Trúc Tiếng Anh Thông Dụng

     

Có phần nhiều cấu trúc tiếng Anhvà các từ thông dụng, liên tục được người phiên bản xứ áp dụng trong cuộc sống đời thường hàng ngày cũng tương tự học thuật mà tiêu biểu là 75 cấu tạo dưới đây.

Bạn đang xem: Các cấu trúc tiếng anh thông dụng

Nhữngcấu trúc câu, các từ trong tiếng Anh này không những thông dụng trong giờ đồng hồ Anh cơ mà còn là một công thay đắc lực nhằm hỗ trợ chúng ta trong bài thi IELTS của mình nữa đó. Cùng mày mò những kết cấu này các bạn nhé!

Cấu trúc as soon as, as well as, as long as, as far as

Tổng đúng theo từ vựng và cấu trúc câu sử dụng cho IELTS Writing Task 2

CẤU TRÚC TIẾNG ANH VÀ CỤM TỪ THÔNG DỤNG NHẤT

Để học tập thuận lợi, sinh sống đây, IELTS Fighter đã chia100 cấu trúc thành6 nhóm, phân chia học theo một tuần lễ 1 nhóm. Vày thế, các bạn hãy phân chia thời hạn để học và ghi nhớ tốt nhất có thể nhé.

Hy vọng, sau6 tuần vớ cả bọn họ sẽ ở lòng hết những cụm thông dụng này và thực hiện chúng thật thành thạo nhé những bạn!

TUẦN 1

1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to bởi vì something(quá....để đến ai có tác dụng gì...)

E.g.1:

This structure is too easy for you khổng lồ remember.

He ran too fast for me khổng lồ follow.

2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... Mang lại nỗi mà...)

E.g.1:

This box is so heavy that I cannot take it.

He speaks so soft that we can’t hear anything.

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)

E.g: It is such a heavy box that I cannot take it.

It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to vì something. (Đủ... đến ai đó làm cho gì...)

E.g:

She is old enough to lớn get married.

They are intelligent enough for me lớn teach them English.

5. Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm cho gì...)

E.g:

I had my hair cut yesterday.

I’d like to have my shoes repaired.

6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to vì chưng something(đã cho lúc ai đó đề xuất làm gì...)

E.g:

It is time you had a shower.

It’s time for me lớn ask all of you for this question.

7. It + takes/took+ someone + amount of time + to vì something(làm gì... Mất bao nhiêu thời gian...)

E.g:

It takes me 5 minutes to lớn get lớn school.

It took him 10 minutes to bởi this exercise yesterday.

8. To lớn prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì... Không làm cho gì..)

E.g:

I can’t prevent him from smoking

I can’t stop her from tearing

9. S + find+ it+ adj to vì something(thấy ... để triển khai gì...)

E.g:

I find it very difficult to learn about English.

They found it easy to overcome that problem.

10. Lớn prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích chiếc gì/làm gì hơn dòng gì/ có tác dụng gì)

E.g:

I prefer dog to cat.

I prefer reading books to lớn watching TV.

11. Would rather + V­ (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm những gì hơn làm cho gì)

E.g:

She would rather play games than read books.

I’d rather learn English than learn Biology.

12. Lớn be/get Used to lớn + V-ing(quen làm gì)

E.g:

I am used lớn eating with chopsticks.

13. Used lớn + V (infinitive)(Thường làm cái gi trong qúa khứ và hiện nay không có tác dụng nữa)

E.g:

I used to go fishing with my friend when I was young.

She used to lớn smoke 10 cigarettes a day.

14.To be amazed at = lớn be surprised at + N/V-ing ( kinh ngạc về....)

She was amazed at how calm she felt after the accident.

15.To be angry at + N/V-ing (tức giận về)

His father was very angry at his bad marks. (Bố anh ấy cực kỳ tức giận vị anh ấy bị điểm thấp.)

Câu đảo ngữ:

Từ vựng và cấu tạo topic Family:

TUẦN 2

16. Khổng lồ be good at/ bad at + N/ V-ing (giỏi về.../ yếu về...)

I am good at baking.

I used khổng lồ be bad at Math.

17. By chance = by accident (adv) (tình cờ)

I found this briefcase by accident, I didn’t know that was yours.

18. To be/get tired of + N/V-ing (mệt mỏi về...)

I was tired of doing the same task over & over again.

She soon got tired of her monster ignoring her.

19. Can’t help / resist + V-ing (không nhịn được thiết kế gì...)

She couldn’t help buying all the clothes in the shop.

The boy can’t resist eating that chocolate bar.

20. Lớn be keen on/ to lớn be fond of + N/V-ing (thích làm những gì đó...)

I’m keen on action movies such as Avengers: Endgame.

I used lớn be fond of noisy places lượt thích bars và clubs.

21. To be interested in + N/V-ing (quan trung khu đến...)

The buyer is very interested with our offer.

22. To waste + time/ money + V-ing (tốn tiền hoặc thời hạn làm gì)

I don’t want you khổng lồ waste time playing clip games.

The company wasted a lot of money on setting up a new location.

23. Lớn spend + amount of time/ money + V-ing (dành bao nhiêu thời gian làm gì…)

She spent a lot of time hanging out in shopping malls.

Our family has spent a lot of money on fixing that roof.

24. Lớn give up + V-ing/ N (từ vứt làm gì/ cái gì...)

My dad gave up smoking years ago.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trồng Hoa Vạn Thọ Dịp Tết 2021, Kỹ Thuật Trồng Hoa Vạn Thọ Nở Đúng Dịp Tết#2021

25. Would like/ want/wish + to vày something (muốn làm cho gì...)

I would like to go to lớn a fancy restaurant.

I want to have some warm milk for breakfast.

I wish khổng lồ earn more money this year.

26. Have + (something) lớn + Verb (có cái nào đấy để làm)

I have a lot of homework to bởi vì today.

27. It + be + something/ someone + that/ who (chính...mà...)

It is this hospital that I was born in.

It is Minh who used lớn be my math teacher.

28. Had better + V(infinitive) (nên có tác dụng gì....)

She had better go back lớn college.

29. Avoid + N/V-ing (tránh ai hay việc gì)

You can’t avoid responsibilities at work.

I know that you’re mad, but you can’t avoid your mom forever.

30. It’s + too + adj + khổng lồ + V-infinitive (quá … để làm gì)

It’s too hot to go out today, let’s stay inside.

Để thuộc học tập hiệu quả hơn, chúng ta cùng tham gia group IELTS Fighter - cung ứng học tập nhé:

*

TUẦN 3

31. Take place = happen = occur (xảy ra)

The match took place at My Dinh Stadium last week.

32. To be excited about (thích thú)

I was extremely excited about going to japan for the first time.

33. To lớn be bored with/ fed up with (chán dòng gì/làm gì)

I was fed up with paying bills in the city, so I moved back to my hometown.

34. There is + N-số ít, there are + N-số những (có dòng gì...)

There is a cup of tea on the table.

There are many people sitting in the living room now.

35. Feel like + V-ing (cảm thấy thích làm cho gì...)

Yesterday, I felt like going out for a drink, so I called the girls up.

36. Expect someone to bởi something (mong đợi ai làm gì...)

My teacher expects me lớn admit cheating, but I won’t.

37. Advise someone to vị something (khuyên ai có tác dụng gì...)

My doctor advised the man to stop drinking.

38. Go + V-ing (chỉ những trò tiêu khiển..)

I went swimming the other night at the beach.

39. Leave someone alone (để ai yên...)

I wish you could leave me alone for a second!

40. By + V-ing (bằng biện pháp làm...)

By paying atttention throughout the course, Jane has passed the exam as the đứng đầu scorer.

41. Decide + lớn + V-infinitive

My father has decided khổng lồ purchased a new oto for the family.

42. For a long time = for years = for ages (đã các năm rồi)

I haven’t seen you for ages!

43. When + S + V-ed, S + was/were + V-ing.

When I reached home, my mother was cooking dinner.

44. When + S + V-ed, S + had + Pii

When I reached home, my mother had already mix up our dinner.

45. Before + S + V-ed, S + had + Pii

Before I reached home, my mother had already set up our dinner.

TUẦN 4

46. After + S + had +Pii, S + V-ed

After my sister had done her homework, she went to lớn bed.

47. Lớn be crowded with (rất đông vật gì đó...)

Hanoi is often crowded with tourists.

48. Khổng lồ be full of (đầy đồ vật gi đó...)

I can see that you are full of joy today.

49. To lớn be seem + adj

Everybody seems so relaxed since it’s almost Tet festival.

50. Except for/ apart from (ngoài, trừ...)

All students can go home, except for Peter.

Apart from Math, your final results are pretty good.

51. As soon as (ngay sau khi)

As soon as you return home, feed the cat.

52. Lớn be afraid of (sợ loại gì..)

I used to lớn be afraid of spiders when I was a child.

53. Can / could hardly (hầu như không thể)

I could hardly hear what you are saying, it’s so loud in here.

54. Have difficulty + V-ing (gặp trở ngại làm gì...)

We had some difficulties while doing the project.

55. Suggest sb vì chưng something (gợi ý mang đến ai đó làm gì)

The doctor suggest the patient take regular exercises.

56. In which = where; on/at which = when

This is the house where I grew up.

It was last week when I had finished school.

57. Put + up + with + V-ing (chịu đựng...)

I can no longer put up with this noise.

58. Make use of + N/ V-ing (tận dụng đồ vật gi đó...)

Try khổng lồ make use of the extra flour, you can make some amazing cakes.

59. Get + adj/ Pii (làm đồ vật gi hoặc trở đề nghị thế làm sao đó)

I had better get things done this week before the upcoming holiday.

60. Make progress (tiến bộ...)

The family was estatic as their son had made some progress since they last saw him.

Xem thêm: 5 Cách Ph N Biệt Bạc Thật Bạc Giả Ngay Tại Nhà, 6 Cách Nhận Biết Bạc Thật

TUẦN 5

61. Take over + N (đảm nhiệm loại gì...)

As she was visiting our grandparents, my mother let me take over the house until she got home.