CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

     

Nhằm mục tiêu củng vắt lại kiến thức triết lý đã được học, IIE Việt Nam gởi đến chúng ta tổng hợp các dạng bài tập CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1. Thực hành các bài tập rất đặc biệt quan trọng và nên làm thường xuyên xuyên các bạn nhé.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 1

*

Lý thuyết

Câu điều kiện loại 1 được sử dụng nhằm miêu tả các trường hợp có thật, rất có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.

Cấu trúc: If + S + V (am/is/are, -s/-es), S + will/can/must/might…+ V-bare

Lưu ý:

Trong mệnh đề thiết yếu của câu điều kiện loại 1, lân cận việc sử dụng trợ rượu cồn từ WILL, ta vẫn hoàn toàn có thể có những trợ rượu cồn từ khác như can, must, might, should, ought to, may, have to,…UNLESS = IF NOT (nếu…không). Mệnh đề chính đổi thành dạng phủ định, còn mệnh đề chứa Unless giữ nguyên giống mệnh đề If (dạng khẳng định).Nhấn mạnh khỏe trạng thái đang diễn ra hay xong xuôi sự việc: If + S + V (am/is/are, -s/-es), S + will + be V-ing / have V-pp

Exercise

Tổng đúng theo 45 bài bác tập câu điều kiện loại 1 thuộc các dạng. Rất bổ ích với những em.

Exercise 1

Put the verbs into the correct form

1) I (not go) …………. If you (not come) ………… with me.

2) She (take) …………. A taxi if it (rain) …………

3) We (be) ……….. Late if we (not hurry) ……………..

4) They (go) …………. On holiday if they (have) …………… time

5) She (cook) …………… dinner if you (go) …………… khổng lồ the market.

6) I (buy) …………. A new oto if I (have) ……………… enough money.

7) He (not get) …………. A better job if he (not pass) ………….. That exam.

8) She (stay) ………. In new york if she (get) …………. A job.

9) They (go) …………… lớn the party if they (be) …………….. Invited.

10) If you (not want) ……………… lớn go out, I (cook) ………….. Dinner at home.

Exercise 2

There is one mistake in each sentence. Correct it.

1) I get rid of my old car if you don’t need it.

2) You won’t be able khổng lồ use grammar correctly unless you don’t understand it.

3) Nobody will like you if you won’t change your behaviour.

4) If I’ll order the new TV phối tomorrow, we’ll get it on Monday.

5) Anna doesn’t come lớn the party if you don’t invite her.

6) Jack won’t go khổng lồ dance unless you will ask him.

7) If you will need my help, I will be in my office until 4:00

8) If you eat your vegetables, you are allowed to watch television.

9) If he will nội dung his toys, Nick will be allowed to play.

10) When the sun sets, the kids would return home.

*

Exercise 3

Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same

1) I’ll điện thoại tư vấn the teacher if you don’t leave me alone.

Unless…………………………………………..

2) When you ask me for the car, I will lend it khổng lồ you.

Unless……………………………………………

3) Don’t go out in the rain because you will get wet.

If you…………………………………………….

4) Walk faster or you will miss the bus.

If you…………………………………………..

5) I won’t enjoy the film if you aren’t with me.

Unless………………………………………………

6) You must leave trang chủ early or you will miss the flight

If you…………………………………………………………

7) John will pass the driving exam if he isn’t nervous

Unless……………………………………………………..

Xem thêm: Ăn Gì Để Khuôn Mặt Đầy Đặn ? Top 11 Thực Phẩm Ăn Không Lo Béo Người

8) They will go on holiday if they have time.

Unless………………………………………………….

9) You have khổng lồ get up early or you will be late for school.

If you…………………………………………………..

10) He will take a xe taxi if it rains.

Unless………………………………………..

Exercise 4

Choose the correct answer

1) If you………………..careful, you will have an accident.

A. Won’t B. Won’t be C. Aren’t

2) What will you vị if…………………?

A. Everything goes wrong B. Everything will go wrong C. Everything might go wrong

3) When she goes khổng lồ the university, she………………

A. Needs to lớn learn how lớn cook

B. Will need to learn how khổng lồ cook

C. Would need lớn learn how lớn cook

4) Which sentence is correct?

A. When you will get here, we have lunch.

B. When you get here, we’ll have lunch.

C. When you will get here, we’ll have lunch.

5) If we………….hurry up, we’ll miss the train.

A. Aren’t B. Don’t C. Won’t

6) It might be dark when we…………there.

A. Get B. Will get C. Got

7) What will we bởi vì if John…………….?

A. Don’t come B. Not come C. Doesn’t come

8) Won’t you…………late if you leave at eight thiry?

A. Be B. Are C. Been

9) If you make the dinner, I…………..the drinks.

A. Buy B. Would buy C. Will buy

10) Will you tell Daniel the news when he………………?

A. Get back B. Gets back C. Will get back

Exercise 5

Complete these conversations. Put the verbs into the correct form

1) A: Could I have some information about this year’s concert?

B: Yes, if you (fill)…………in this form, I (send)……………..to you.

2) A: Is Tom going lớn pass his exam?

B: Well, he (fail)…………..if he (not study)……………..harder.

3) A: Is Mary there, please?

B: No, but if you (want)…………….to leave a message, I (give)……………… it lớn her.

4) A: Has John phoned yet?

B: No, và if he (not phone)……………..this afternoon, I (phone)…………….him this evening.

5) A: We must be at the stadium at 4 o’clock.

B: Well, if we (take)…………..a bus at 3 o’clock, we (not be)……………..late.

Answer key

Exercise 1:

1) won’t go / don’t come 2) will take / rains

3) will be / don’t hurry 4) will go / have

5) will cook / go 6) will buy / have

7) won’t get / doesn’t pass 8) will stay / gets

9) will go / are 10) don’t want / will cook

Exercise 2:

1) will get 2) understand 3) don’t change 4) order 5) won’t come

6) ask 7) need 8) will be allowed 9) shares 10) will return

Exercise 3:

1) Unless you leave me alone, I will điện thoại tư vấn the teacher.

2) Unless you ask me for the car, I won’t lend it to you.

3) If you go out in the rain, you will get wet.

4) If you don’t walk faster, you will miss the bus.

5) Unless you are with me, I won’t enjoy the film.

6) If you don’t leave trang chủ early, you will miss the flight.

7) Unless John is nervous, he will pass the driving exam.

8) Unless they have time, they won’t go on a holiday.

9) If you don’t get up early, you will be late for school.

10) Unless it rains, he won’t take a taxi.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Bí Đỏ Đậu Xanh Gạo Nếp, Bổ Rẻ Cho Gia Đình, Cách Nấu Chè Bí Đỏ Gạo Nếp Chuẩn Vị Mẹ Nấu

Exercise 4:

1) C 2) A 3) B 4) B 5) B

6) A 7) C 8) A 9) C 10) B

Exercise 5:

1) fill / will send 2) will fail / don’t study 3) want / will give

4) doesn’t phone / will phone 5) take / won’t be

Bài tập liên quan:

? Bài tập câu điều kiện loại 2

? Bài tập câu điều kiện loại 3

? Bài tập câu đk hỗn hòa hợp và một số loại 0

Như vậy shop chúng tôi đã tổng hợp những bài tập câu điều kiện loại 1 bao gồm đáp án Các bài tập trên hầu như rất hữu dụng và khuyến khích học viên thực hành thường xuyên để chuẩn bị cho kiểm tra đạt điểm cao.