Bài tập câu bị đông trong tiếng anh có đáp án

     

Học bí quyết chuyển từ bỏ câu dữ thế chủ động (Active voice) lịch sự câu tiêu cực (Passive voice) thật tiện lợi bạn gồm tin không? kim chỉ nan không rắc rối, khó khăn nhớ mà còn khiến cho giải quyết vô cùng nhanh các dạng bài bác tập liên quan đến câu bị động. Sau đây shop chúng tôi xin ra mắt đến cho mình những bài tập câu bị động bao gồm kèm câu trả lời đầy đủ.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh có đáp án

*

Tổng hợp bài xích tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm cùng sửa lỗi sai trong những câu bên dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển các câu sau sang trọng câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should vày your homework.

➔___________________________________.

3. Nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will mở cửa her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had to lớn postpone the meeting because the monster was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu sau đây sao mang đến nghĩa không núm đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her khổng lồ school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother lớn buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thiết Lập Bảng Kí Tự Đặc Biệt Trong Fifa Online 3, 4 Đẹp Nhất 2021

Exercise 4: Chia những động tự sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s oto __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His car needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là công ty ngữ chỉ vật bắt buộc không thể sinh sống dạng dữ thế chủ động phải gửi thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là nhà ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc tiêu cực “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là chủ ngữ chỉ vật buộc phải không thể sống dạng chủ động phải gửi thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được tặng kèm bởi đồng bọn của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had to postpone because the trùm cuối was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made khổng lồ study harder by my mother.

2. She enjoys being taken lớn school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said khổng lồ be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to lớn have built bridge 2 years ago.

6. I want to be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard to sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tè thuyết đã có viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day đề nghị chia tiêu cực ở thì bây giờ đơn)

3. Lan’s car ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month cần chia câu bị động ở thì vượt khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight phải chia câu tiêu cực ở thì tương lai đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu công ty động)

6. His car needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc thụ động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet phải chia câu tiêu cực ở thì bây giờ hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… đề xuất chia câu bị động ở thì bây giờ tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(dấu hiệu: years ago cần chia câu tiêu cực ở thì quá khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

Xem thêm: Các Mẫu Đính Đá Móng Chân Vừa Đẹp Vừa Tinh Tế Nhất Hiện Nay, Nail Chân Đính Đá Sang Trọng

(dấu hiệu: yesterday đề nghị chia câu bị động ở thì vượt khứ)


Thực hành những dạng bài tập về câu bị động trong giờ đồng hồ anh rất quan trọng cho học sinh để có tác dụng cao trong số bài kiểm tra.